مرکز خدمات سارتل 2

نام شهر : مازندران

شهر نمایندگی : ساری

تلفن تماس :

01133201111

آدرس :

کساری – شهابی – خیابان 15 خرداد- پیروزی 16 –

خیابان شهید فاروق صدیقی- طبقه همکف،

مرکز خدمات سارتل 2