1 – اسکن واضح از کارت ملی

2 – اسکن واضح از جواز کسب

3 – ارائه عکس ، با کیفیت مناسب از سر در محل نمایندگی

4 – قرارداد رسمی